سابقه سفر به خارج از کشور داشته‌اید؟
پاسپورت با حداقل ۷ ماه اعتبار: